Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

 Tranh Gỗ Đỗ Tĩnh (“Tôi” và “chúng tôi”, tùy từng trường hợp) rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Vui lòng đọc phần sau để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi.

NỘI DUNG QUY ĐỊNH RIÊNG TƯ
Chính sách Bảo mật này mô tả việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn truy cập trang web https://tranhgodotinh.com  và khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách này cũng sẽ mô tả cách xử lý của chúng tôi đối với thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.

Điều khoản này không áp dụng cho các thông lệ về thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là nhân viên của chúng tôi hoặc những người không bị chúng tôi kiểm soát.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
Chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn truy cập trang web https://tranhgodotinh.com 

Chúng tôi động nhận và ghi lại thông tin trong nhật ký máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, bao gồm địa chỉ IP, cookie và thông tin trang của bạn. trang web bạn yêu cầu, thông tin về thiết bị di động của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin cho ba mục đích phổ biến: để điều chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy cho phù hợp với cá nhân, để đáp ứng yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định, đồng thời trao đổi với bạn về các chương trình khuyến mãi đặc biệt và sản phẩm mới.

CÔNG BỐ VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN
Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
Chúng tôi sẽ gửi thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc cá nhân khác trong các trường hợp sau:
Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu;
Chúng tôi cần gửi thông tin đó đến các công ty thay mặt chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn theo cách khác, các công ty này không có quyền sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ ngoài phạm vi cần thiết để hỗ trợ chúng tôi.);
Chúng tôi tuân thủ mọi quy tắc pháp luật;

BẢO MẬT
Thông tin thành viên của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn của bạn.
Trong một số trường hợp, chúng tôi sử dụng mã hóa SSL tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ dữ liệu được truyền.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY
Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi đáng kể đối với cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ thấy trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo đã đăng đó sẽ được coi là thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi như vậy.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng truy cập vào https://tranhgodotinh.com  của chúng tôi sau khi sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản đã sửa đổi.